skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2012 xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Neuroscience xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, H. xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Guanyun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Roles of Cdk5-Mediated Subcellular Localization of FOXO1 in Neuronal Death
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Roles of Cdk5-Mediated Subcellular Localization of FOXO1 in Neuronal Death

Zhou, J. ; Li, H. ; Li, X. ; Zhang, G. ; Niu, Y. ; Yuan, Z. ; Herrup, K. ; Zhang, Y.-W. ; Bu, G. ; Xu, H. ; Zhang, J.

Journal of Neuroscience, 02/11/2015, Vol.35(6), pp.2624-2635 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.3051-14.2015

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xu, Huaxi
  2. Zhou, J.
  3. Yuan, Zengqiang
  4. Bu, Guojun
  5. Li, Xiaoping

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...