skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: PMC (PubMed Central) xóa Ngôn ngữ: Chinese xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Di xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Versatile Method for Uniform Dispersion of Nanocarbons in Metal Matrix Based on Electrostatic Interactions

Li, Zan ; Fan, Genlian ; Tan, Zhanqiu ; Li, Zhiqiang ; Guo, Qiang ; Xiong, Dingbang ; Zhang, Di

Nano-Micro Letters, 2016, Vol.8(1), pp.54-60 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2311-6706 ; E-ISSN: 2150-5551 ; DOI: 10.1007/s40820-015-0061-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Zhiqiang
  2. Guo, Qiang
  3. Li, Zq
  4. Zhang, D
  5. Guo, Q

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...