skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Cơ sở dữ liệu: HAL (CCSd) xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Daqing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Providing real-time assistance in disaster relief by leveraging crowdsourcing power

Yang, Dingqi ; Zhang, Daqing ; Frank, Korbinian ; Robertson, Patrick ; Jennings, Edel ; Roddy, Mark ; Lichtenstern, Michael

Personal and Ubiquitous Computing, 2014, Vol.18(8), pp.2025-2034 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-014-0758-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MPaaS: Mobility prediction as a service in telecom cloud

Xiong, Haoyi ; Zhang, Daqing ; Zhang, Daqiang ; Gauthier, Vincent ; Yang, Kun ; Becker, Monique

Information Systems Frontiers, 2014, Vol.16(1), pp.59-75 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1387-3326 ; E-ISSN: 1572-9419 ; DOI: 10.1007/s10796-013-9476-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design-in-play: improving the variability of indoor pervasive games

Guo, Bin ; Fujimura, Ryota ; Zhang, Daqing ; Imai, Michita

Multimedia Tools and Applications, 2012, Vol.59(1), pp.259-277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1380-7501 ; E-ISSN: 1573-7721 ; DOI: 10.1007/s11042-010-0711-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Real Time Anomalous Trajectory Detection and Analysis

Sun, Lin ; Zhang, Daqing ; Chen, Chao ; Castro, Pablo ; Li, Shijian ; Wang, Zonghui

Mobile Networks and Applications, 2013, Vol.18(3), pp.341-356 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383-469X ; E-ISSN: 1572-8153 ; DOI: 10.1007/s11036-012-0417-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, D.
  2. Zhang, Daqing
  3. Yang, Dingqi
  4. Zhang, Daqiang
  5. Robertson, Patrick

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...