skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhai, Yunbo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source identification and potential ecological risk assessment of heavy metals in PM2.5 from Changsha

Zhai, Yunbo ; Liu, Xiaoting ; Chen, Hongmei ; Xu, Bibo ; Zhu, Lu ; Li, Caiting ; Zeng, Guangming

Science of the Total Environment, 15 September 2014, Vol.493, pp.109-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.05.106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass concentration and health risk assessment of heavy metals in size-segregated airborne particulate matter in Changsha

Liu, Xiaoting ; Zhai, Yunbo ; Zhu, Yun ; Liu, Yani ; Chen, Hongmei ; Li, Ping ; Peng, Chuan ; Xu, Bibo ; Li, Caiting ; Zeng, Guangming

Science of the Total Environment, 1 June 2015, Vol.517, pp.215-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.02.066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrothermal carbonization of sewage sludge: The effect of feed-water pH on fate and risk of heavy metals in hydrochars

Zhai, Yunbo ; Liu, Xiangmin ; Zhu, Yun ; Peng, Chuan ; Wang, Tengfei ; Zhu, Luo ; Li, Caiting ; Zeng, Guangming

Bioresource Technology, October 2016, Vol.218, pp.183-188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.06.085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of sewage sludge-based activated carbon and temperature on the liquefaction of sewage sludge: Yield and composition of bio-oil, immobilization and risk assessment of heavy metals

Zhai, Yunbo ; Chen, Hongmei ; Xu, Bibo ; Xiang, Bobin ; Chen, Zhong ; Li, Caiting ; Zeng, Guangming

Bioresource Technology, May 2014, Vol.159, pp.72-79 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2014.02.049

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Co-liquefaction of sewage sludge and oil-tea-cake in supercritical methanol: yield of bio-oil, immobilization and risk assessment of heavy metals

Zhai, Yunbo ; Chen, Zhong ; Chen, Hongmei ; Xu, Bibo ; Li, Ping ; Qing, Renpeng ; Li, Caiting ; Zeng, Guangming

Environmental Technology, 08 May 2015, p.1-38 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0959-3330 ; E-ISSN: 1479-487X ; DOI: 10.1080/09593330.2015.1049210

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Traffic-related heavy metals uptake by wild plants grow along two main highways in Hunan Province, China: effects of soil factors, accumulation ability, and biological indication potential

Zhai, Yunbo ; Dai, Qingyun ; Jiang, Kang ; Zhu, Yun ; Xu, Bibo ; Peng, Chuan ; Wang, Tengfei ; Zeng, Guangming

Environmental Science and Pollution Research, 2016, Vol.23(13), pp.13368-13377 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-016-6507-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Removal of copper and lead ions from aqueous solutions by adsorbent derived from sewage sludge

YunBo Zhai; GuangMing Zeng; LaFang Wang; XianXun Wei; CaiTing Li; ShanHong Li

Int. J. of Environment and Waste Management, 2011, Vol 8 Issue 3/4, pp 229 - 240 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1478-9876 ; E-ISSN: 1478-9868 ; DOI: 10.1504/IJEWM.2011.042633

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Morphological, geochemical composition and origins of near-surface atmospheric dust in Changsha city of China

Fu, Zongmin ; Zhai, Yunbo ; Wang, Lafang ; Zeng, Guangming ; Li, Caiting ; Peng, Wenfeng ; Lan, Yuanming ; Lu, Pei

Environmental Earth Sciences, 2012, Vol.66(8), pp.2207-2216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1866-6280 ; E-ISSN: 1866-6299 ; DOI: 10.1007/s12665-011-1442-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Speciation and environmental risk assessment of heavy metal in bio-oil from liquefaction/pyrolysis of sewage sludge

Yuan, Xingzhong ; Leng, Lijian ; Huang, Huajun ; Chen, Xiaohong ; Wang, Hou ; Xiao, Zhihua ; Zhai, Yunbo ; Chen, Hongmei ; Zeng, Guangming

Chemosphere, February 2015, Vol.120, pp.645-652 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2014.10.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Recovery of phosphorus from sewage sludge in combination with the supercritical water process

Zhai, Yunbo ; Xiang, Bobin ; Chen, Hongmei ; Xu, Bibo ; Zhu, Lu ; Li, Caiting ; Zeng, Guangming

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, 2014, Vol.70(6), pp.1108-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 25259501 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2014.344

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (8)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhai, Yunbo
  2. Zeng, Guangming
  3. Zeng, G.
  4. Zhai, Y.
  5. Li, Caiting

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...