skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Cơ sở dữ liệu: Publicly Available Content Database xóa Tác giả/ người sáng tác: Zerr, Sergej xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cobwebs from the Past and Present: Extracting Large Social Networks using Internet Archive Data

Shaltev, Miroslav ; Zab, Jan-Hendrik ; Kemkes, Philipp ; Siersdorfer, Stefan ; Zerr, Sergej

Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on research and development in information retrieval, 07 July 2016, pp.1093-1096

ISBN: 9781450340694 ; ISBN: 1450340695 ; DOI: 10.1145/2911451.2911467

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Who With Whom And How?: Extracting Large Social Networks Using Search Engines

Siersdorfer, Stefan ; Kemkes, Philipp ; Ackermann, Hanno ; Zerr, Sergej

Proceedings of the 24th ACM International on conference on information and knowledge management, 17 October 2015, pp.1491-1500

ISBN: 9781450337946 ; ISBN: 1450337945 ; DOI: 10.1145/2806416.2806582

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Siersdorfer, S.
  2. Siersdorfer, Stefan
  3. Kemkes, Philipp
  4. Zerr, S.
  5. Kemkes, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...