skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Cơ sở dữ liệu: ERIC (U.S. Dept. of Education) xóa Tác giả/ người sáng tác: Zepke, Nick xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What future for student engagement in neo-liberal times?

Zepke, Nick

Higher Education, 2015, Vol.69(4), pp.693-704 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-1560 ; E-ISSN: 1573-174X ; DOI: 10.1007/s10734-014-9797-y

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Student engagement in neo-liberal times: what is missing?

Zepke, Nick

Higher Education Research & Development, 23 February 2018, Vol.37(2), pp.433-446 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0729-4360 ; E-ISSN: 1469-8366 ; DOI: 10.1080/07294360.2017.1370440

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zepke, Nick
  2. Zepke, N

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...