skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Language Policy xóa Cơ sở dữ liệu: Sage Journals (Sage Publications) xóa Tác giả/ người sáng tác: Zepa, Brigita xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Language Policy and Ethnic Tensions in Quebec and Latvia

Schmid, Carol ; Zepa, Brigita ; Snipe, Arta

International Journal of Comparative Sociology, July 2004, Vol.45(3-4), pp.231-252 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0020-7152 ; DOI: 10.1177/0020715204049595

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zepa, B.
  2. Snipe, Arta
  3. Zepa, Brigita
  4. Schmid, C.
  5. Schmid, Carol

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...