skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Tác giả/ người sáng tác: Zeng, Y. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complications in the Right Lobe Adult Living Donor: Single-Center Experience in China

Li, F ; Yan, L ; Li, B ; Zeng, Y ; Wen, T ; Xu, M ; Wang, W ; Chen, Z ; Yang, J ; Liu, B ; Jiang, X

Transplantation Proceedings, 2007, Vol.39(10), pp.2977-2980 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; E-ISSN: 1873-2623 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2007.09.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arterial Complications After Living-Related Liver Transplantation: Single-Center Experience From West China

Jiang, X.-Z ; Yan, L.-N ; Li, B ; Zhao, J.-C ; Wang, W.-T ; Li, F.-G ; Wen, T.-F ; Ma, Y.-K ; Zeng, Y ; Xu, M.-Q ; Yang, J.-Y ; Li, Z.-H

Transplantation Proceedings, 2008, Vol.40(5), pp.1525-1528 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; E-ISSN: 1873-2623 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2007.11.078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

University of California at San Francisco Criteria Can Be Applied to Living Donor Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma: Single-Center Preliminary Results in 27 Patients

Jiang, X.-Z ; Yan, L.-N ; Wen, T.-F ; Li, B ; Zeng, Y ; Zhao, J.-C ; Wang, W.-T ; Yang, J.-Y ; Xu, M.-Q ; Chen, Z.-Y ; Ma, Y.-K ; Li, F.-G ; Gong, G

Transplantation Proceedings, 2008, Vol.40(5), pp.1476-1480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; E-ISSN: 1873-2623 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2008.02.087

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Safety of Donor in Adult-to-Adult Living Donor Liver Transplantation Using Right Lobe Graft

Jiang, X.-Z ; Yan, L.-N ; Li, B ; Wen, T.-F ; Zeng, Y ; Wang, W.-T ; Zhao, J.-C ; Yang, J.-Y ; Xu, M.-Q ; Ma, Y.-K ; Chen, Z.-Y ; Li, F.-G

Transplantation Proceedings, 2007, Vol.39(1), pp.150-152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; E-ISSN: 1873-2623 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2006.10.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zeng, Y.
  2. Li, B.
  3. Yang, J.-Y.
  4. Li, F.-G.
  5. Wang, W.-T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...