skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 530  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zeng, Guangming xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feasibility of bioleaching combined with Fenton-like reaction to remove heavy metals from sewage sludge

Zhu, Yi ; Zeng, Guangming ; Zhang, Panyue ; Zhang, Chang ; Ren, Miaomiao ; Zhang, Jiachao ; Chen, Ming

Bioresource Technology, August, 2013, Vol.142, p.530(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantitative evaluation of heavy metals’ pollution hazards in liquefaction residues of sewage sludge

Huang, Huajun ; Yuan, Xingzhong ; Zeng, Guangming ; Zhu, Huina ; Li, Hui ; Liu, Zhifeng ; Jiang, Hongwei ; Leng, Lijian ; Bi, Wenkai

Bioresource Technology, November 2011, Vol.102(22), pp.10346-10351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2011.08.117

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Total concentrations and chemical speciation of heavy metals in liquefaction residues of sewage sludge

Yuan, Xingzhong ; Huang, Huajun ; Zeng, Guangming ; Li, Hui ; Wang, Jingyu ; Zhou, Chunfei ; Zhu, Huina ; Pei, Xiaokai ; Liu, Zhifeng ; Liu, Zhantao

Bioresource Technology, March 2011, Vol.102(5), pp.4104-4110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2010.12.055

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New trends in removing heavy metals from wastewater

Zhao, Meihua ; Xu, Ying ; Zhang, Chaosheng ; Rong, Hongwei ; Zeng, Guangming

Applied Microbiology and Biotechnology, 2016, Vol.100(15), pp.6509-6518 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-016-7646-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of sewage sludge-based activated carbon and temperature on the liquefaction of sewage sludge: Yield and composition of bio-oil, immobilization and risk assessment of heavy metals

Zhai, Yunbo ; Chen, Hongmei ; Xu, Bibo ; Xiang, Bobin ; Chen, Zhong ; Li, Caiting ; Zeng, Guangming

Bioresource Technology, May, 2014, Vol.159, p.72(8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The comparison of the migration and transformation behavior of heavy metals during pyrolysis and liquefaction of municipal sewage sludge, paper mill sludge, and slaughterhouse sludge

Shao, Jianguang ; Yuan, Xingzhong ; Leng, Lijian ; Huang, Huajun ; Jiang, Longbo ; Wang, Hou ; Chen, Xiaohong ; Zeng, Guangming

Bioresource Technology, December 2015, Vol.198, pp.16-22 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2015.08.147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Integrating hierarchical bioavailability and population distribution into potential eco-risk assessment of heavy metals in road dust: A case study in Xiandao District, Changsha city, China

Huang, Jinhui ; Li, Fei ; Zeng, Guangming ; Liu, Wenchu ; Huang, Xiaolong ; Xiao, Zhihua ; Wu, Haipeng ; Gu, Yanling ; Li, Xue ; He, Xiaoxiao ; He, Yan

Science of the Total Environment, 15 January 2016, Vol.541, pp.969-976 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.09.139

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The migration and transformation behavior of heavy metals during the liquefaction process of sewage sludge

Leng, Lijian ; Yuan, Xingzhong ; Huang, Huajun ; Jiang, Hongwei ; Chen, Xiaohong ; Zeng, Guangming

Bioresource Technology, Sept, 2014, Vol.167, p.144(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source identification and potential ecological risk assessment of heavy metals in PM.sub.2.5 from Changsha

Zhai, Yunbo ; Liu, Xiaoting ; Chen, Hongmei ; Xu, Bibo ; Zhu, Lu ; Li, Caiting ; Zeng, Guangming

The Science of the Total Environment, Sept 15, 2014, Vol.493, p.109(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Pyrolysis and reutilization of plant residues after phytoremediation of heavy metals contaminated sediments: For heavy metals stabilization and dye adsorption

Gong, Xiaomin ; Huang, Danlian ; Liu, Yunguo ; Zeng, Guangming ; Wang, Rongzhong ; Wei, Jingjing ; Huang, Chao ; Xu, Piao ; Wan, Jia ; Zhang, Chen

Bioresource Technology, April 2018, Vol.253, pp.64-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2018.01.018

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioremediation of heavy metals by growing hyperaccumulaor endophytic bacterium Bacillus sp. L14

Guo, Hanjun ; Luo, Shenglian ; Chen, Liang ; Xiao, Xiao ; Xi, Qiang ; Wei, Wanzhi ; Zeng, Guangming ; Liu, Chengbin ; Wan, Yong ; Chen, Jueliang ; He, Yejuan

Bioresource Technology, 2010, Vol.101(22), pp.8599-8605 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2010.06.085

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of vermicomposting on concentration and speciation of heavy metals in sewage sludge with additive materials

He, Xin ; Zhang, Yaxin ; Shen, Maocai ; Zeng, Guangming ; Zhou, Mucen ; Li, Meirong

Bioresource Technology, October 2016, Vol.218, pp.867-873 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2016.07.045

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of heavy metals and soil physicochemical properties on wetland soil microbial biomass and bacterial community structure

Zhang, Chang ; Nie, Shuang ; Liang, Jie ; Zeng, Guangming ; Wu, Haipeng ; Hua, Shanshan ; Liu, Jiayu ; Yuan, Yujie ; Xiao, Haibing ; Deng, Linjing ; Xiang, Hongyu

Science of the Total Environment, 01 July 2016, Vol.557-558, pp.785-790 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2016.01.170

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spatial distribution and transport characteristics of heavy metals around an antimony mine area in central China

Li, Xin ; Yang, Hong ; Zhang, Chang ; Zeng, Guangming ; Liu, Yunguo ; Xu, Weihua ; Wu, Youe ; Lan, Shiming

Chemosphere, March 2017, Vol.170, pp.17-24 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.12.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Source identification and potential ecological risk assessment of heavy metals in PM2.5 from Changsha

Zhai, Yunbo ; Liu, Xiaoting ; Chen, Hongmei ; Xu, Bibo ; Zhu, Lu ; Li, Caiting ; Zeng, Guangming

Science of the Total Environment, 15 September 2014, Vol.493, pp.109-115 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2014.05.106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Influence of silver nanoparticles on heavy metals of pore water in contaminated river sediments

Tao, Wei ; Chen, Guiqiu ; Zeng, Guangming ; Yan, Ming ; Chen, Anwei ; Guo, Zhi ; Huang, Zhenzhen ; He, Kai ; Hu, Liang ; Wang, Lichao

Chemosphere, November 2016, Vol.162, pp.117-124 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2016.07.043

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
17
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mass concentration and health risk assessment of heavy metals in size-segregated airborne particulate matter in Changsha

Liu, Xiaoting ; Zhai, Yunbo ; Zhu, Yun ; Liu, Yani ; Chen, Hongmei ; Li, Ping ; Peng, Chuan ; Xu, Bibo ; Li, Caiting ; Zeng, Guangming

Science of the Total Environment, 01 June 2015, Vol.517, pp.215-221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0048-9697 ; E-ISSN: 1879-1026 ; DOI: 10.1016/j.scitotenv.2015.02.066

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
18
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Feasibility of bioleaching combined with Fenton-like reaction to remove heavy metals from sewage sludge

Zhu, Yi ; Zeng, Guangming ; Zhang, Panyue ; Zhang, Chang ; Ren, Miaomiao ; Zhang, Jiachao ; Chen, Ming

Bioresource Technology, August 2013, Vol.142, pp.530-534 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2013.05.070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
19
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The migration and transformation behavior of heavy metals during the liquefaction process of sewage sludge

Leng, Lijian ; Yuan, Xingzhong ; Huang, Huajun ; Jiang, Hongwei ; Chen, Xiaohong ; Zeng, Guangming

Bioresource Technology, September 2014, Vol.167, pp.144-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2014.05.119

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
20
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fate and risk assessment of heavy metals in residue from co-liquefaction of Camellia oleifera cake and sewage sludge in supercritical ethanol

Chen, Hongmei ; Zhai, Yunbo ; Xu, Bibo ; Xiang, Bobin ; Zhu, Lu ; Qiu, Lei ; Liu, Xiaoting ; Li, Caiting ; Zeng, Guangming

Bioresource Technology, Sept, 2014, Vol.167, p.578(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524

Toàn văn sẵn có

Kết quả 1 - 20 của 530  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Tạp chí có phản biện (527)
 2. Toàn văn trực tuyến (495)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2008  (4)
 2. 2008đến2010  (31)
 3. 2011đến2013  (52)
 4. 2014đến2017  (262)
 5. Sau 2017  (173)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zeng, Guangming
 2. Zeng, G.
 3. Zeng, Gm
 4. Huang, Danlian
 5. Tang, Lin

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...