skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zeng, Guangming xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reply for comment on "Adsorptive removal of methylene blue by rhamnolipid-functionalized graphene oxide from wastewater"

Wu, Zhibin ; Zhong, Hua ; Yuan, Xingzhong ; Wang, Hou ; Wang, Lele ; Chen, Xiaohong ; Zeng, Guangming ; Wu, Yan

Water research, 01 January 2017, Vol.108, pp.464-465 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1879-2448 ; PMID: 27889098 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.watres.2016.10.067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High adsorption of methylene blue by salicylic acid–methanol modified steel converter slag and evaluation of its mechanism

Cheng, Min ; Zeng, Guangming ; Huang, Danlian ; Lai, Cui ; Liu, Yang ; Zhang, Chen ; Wang, Rongzhong ; Qin, Lei ; Xue, Wenjing ; Song, Biao ; Ye, Shujing ; Yi, Huan

Journal of Colloid And Interface Science, 01 April 2018, Vol.515, pp.232-239 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9797 ; E-ISSN: 1095-7103 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2018.01.008

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Insight into highly efficient removal of cadmium and methylene blue by eco-friendly magnesium silicate-hydrothermal carbon composite

Xiong, Ting ; Yuan, Xingzhong ; Chen, Xiaohong ; Wu, Zhibin ; Wang, Hou ; Leng, Lijian ; Wang, Hui ; Jiang, Longbo ; Zeng, Guangming

Applied Surface Science, 01 January 2018, Vol.427, pp.1107-1117 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2017.08.115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Combined biological removal of methylene blue from aqueous solutions using rice straw and Phanerochaete chrysosporium

Cheng, Min ; Zeng, Guangming ; Huang, Danlian ; Lai, Cui ; Wei, Zhen ; Li, Ningjie ; Xu, Piao ; Zhang, Chen ; Zhu, Yuan ; He, Xiaoxiao

Applied Microbiology and Biotechnology, 2015, Vol.99(12), pp.5247-5256 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-014-6344-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorptive removal of methylene blue by rhamnolipid-functionalized graphene oxide from wastewater

Wu, Zhibin ; Zhong, Hua ; Yuan, Xingzhong ; Wang, Hou ; Wang, Lele ; Chen, Xiaohong ; Zeng, Guangming ; Wu, Yan

Water Research, 15 December 2014, Vol.67, pp.330-344 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; E-ISSN: 1879-2448 ; DOI: 10.1016/j.watres.2014.09.026

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bio-char derived from sewage sludge by liquefaction: Characterization and application for dye adsorption

Leng, Lijian ; Yuan, Xingzhong ; Huang, Huajun ; Shao, Jianguang ; Wang, Hou ; Chen, Xiaohong ; Zeng, Guangming

Applied Surface Science, 15 August 2015, Vol.346, pp.223-231 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2015.04.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption of methylene blue onto humic acid-coated Fe3O4 nanoparticles

Zhang, Xian ; Zhang, Panyue ; Wu, Zhen ; Zhang, Ling ; Zeng, Guangming ; Zhou, Chunjiao

Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 20 October 2013, Vol.435, pp.85-90 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0927-7757 ; E-ISSN: 1873-4359 ; DOI: 10.1016/j.colsurfa.2012.12.056

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hydrothermal synthesis of graphene wrapped Fe-doped TiO2 nanospheres with high photocatalysis performance

Shi, Jiangbo ; Chen, Guiqiu ; Zeng, Guangming ; Chen, Anwei ; He, Kai ; Huang, Zhenzhen ; Hu, Liang ; Zeng, Jingwen ; Wu, Jing ; Liu, Weiwei

Ceramics International, May 2018, Vol.44(7), pp.7473-7480 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0272-8842 ; E-ISSN: 1873-3956 ; DOI: 10.1016/j.ceramint.2018.01.124

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Spectroscopic studies of dye-surfactant interactions with the co-existence of heavy metal ions for foam fractionation

Zhang , Dongmei ; Zeng , Guangming ; Huang , Jinhui ; Bi , Wenkai ; Xie , Gengxin

Journal of environmental sciences, 2012, Vol.24(12), pp.2068-2074 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of the degradation of methylene blue by semi-solid-state fermentation of agricultural residues with Phanerochaete chrysosporium and reutilization of fermented residues

Zeng, Guangming ; Cheng, Min ; Huang, Danlian ; Lai, Cui ; Xu, Piao ; Wei, Zhen ; Li, Ningjie ; Zhang, Chen ; He, Xiaoxiao ; He, Yan

Waste Management, April 2015, Vol.38, pp.424-430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-053X ; E-ISSN: 1879-2456 ; DOI: 10.1016/j.wasman.2015.01.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of micellar enhanced ultrafiltration for removing methylene blue and cadmium ion simultaneously with mixed surfactants

Huang, Jinhui ; Peng, Lei ; Zeng, Guangming ; Li, Xue ; Zhao, Yong ; Liu, Liuxia ; Li, Fei ; Chai, Qi

Separation and Purification Technology, 07 April 2014, Vol.125, pp.83-89 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1383-5866 ; E-ISSN: 1873-3794 ; DOI: 10.1016/j.seppur.2014.01.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced removal performance for methylene blue by kaolin with graphene oxide modification

He, Kai ; Chen, Guiqiu ; Zeng, Guangming ; Chen, Anwei ; Huang, Zhenzhen ; Shi, Jiangbo ; Peng, Min ; Huang, Tiantian ; Hu, Liang

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, August 2018, Vol.89, pp.77-85 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1876-1070 ; E-ISSN: 1876-1089 ; DOI: 10.1016/j.jtice.2018.04.013

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
13
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Facile synthesis of a novel full-spectrum-responsive Co2.67S4 nanoparticles for UV-, vis- and NIR-driven photocatalysis

Wu, Zhenzhen ; Yuan, Xingzhong ; Wang, Hou ; Wu, Zhibin ; Jiang, Longbo ; Wang, Hui ; Zhang, Lei ; Xiao, Zhihua ; Chen, Xiaohong ; Zeng, Guangming

Applied Catalysis B: Environmental, March 2017, Vol.202, pp.104-111 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0926-3373 ; E-ISSN: 1873-3883 ; DOI: 10.1016/j.apcatb.2016.08.064

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
14
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced adsorption of methylene blue by citric acid modification of biochar derived from water hyacinth (Eichornia crassipes)

Xu, Yan ; Liu, Yunguo ; Liu, Shaobo ; Tan, Xiaofei ; Zeng, Guangming ; Zeng, Wei ; Ding, Yang ; Cao, Weicheng ; Zheng, Bohong

Environmental science and pollution research international, December 2016, Vol.23(23), pp.23606-23618 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 27614648 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
15
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient removal of methylene blue from aqueous solutions using magnetic graphene oxide modified zeolite

Huang, Tiantian ; Yan, Ming ; He, Kai ; Huang, Zhenzhen ; Zeng, Guangming ; Chen, Anwei ; Peng, Min ; Li, Hui ; Yuan, Lei ; Chen, Guiqiu

Journal of Colloid And Interface Science, 01 May 2019, Vol.543, pp.43-51 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9797 ; E-ISSN: 1095-7103 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2019.02.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
16
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graphene hybridized polydopamine-kaolin composite as effective adsorbent for methylene blue removal

He, Kai ; Zeng, Guangming ; Chen, Anwei ; Huang, Zhenzhen ; Peng, Min ; Huang, Tiantian ; Chen, Guiqiu

Composites Part B, 15 March 2019, Vol.161, pp.141-149 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1359-8368 ; E-ISSN: 1879-1069 ; DOI: 10.1016/j.compositesb.2018.10.063

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2013  (1)
 2. 2013đến2013  (1)
 3. 2014đến2014  (2)
 4. 2015đến2016  (4)
 5. Sau 2016  (8)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zeng, Guangming
 2. Zeng, Gm
 3. Wang, Hou
 4. Chen, Xiaohong
 5. Yuan, Xingzhong

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...