skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zelen, Ivanka xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Induction of mitochondrial apoptotic pathway by raloxifene and estrogen in human endometrial stromal ThESC cell line

Nikolic, Ivana ; Andjelkovic, Marija ; Zaric, Milan ; Zelen, Ivanka ; Canovic, Petar ; Milosavljevic, Zoran ; Mitrovic, Marina ; Nikolic, Ivana ; Andjelkovic, Marija ; Zaric, Milan ; Zelen, Ivanka ; Canovic, Petar ; Milosavljevic, Zoran ; Mitrovic, Marina

Archives of Medical Science, 2017, Vol.13(2), pp.293-301 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 17341922 ; E-ISSN: 18969151 ; DOI: 10.5114/aoms.2016.59874

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Older Hypertensive Patients’ Adherence to Healthy Lifestyle Behaviors

Andjelkovic Marija ; Mitrovic Marina ; Nikolic Ivana ; Jovanovic Danica Bacanin ; Zelen Ivanka ; Zaric Milan ; Canovic Petar ; Kovacevic Aleksandra ; Jankovic Slobodan

Serbian journal of experimental and clinical research, 01 March 2018, Vol.19(1), pp.51-56 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1820-8665 ; E-ISSN: 2335-075X ; DOI: 10.1515/sjecr-2016-0083

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of cardiovascular drugs on TSH serum levels in patients on replacement therapy after thyroidectomy

Andjelkovic, Marija ; Jankovic, Slobodan ; Mitrovic, Marina ; Mladenovic, Violeta ; Nikolic, Ivana ; Zelen, Ivanka ; Zaric, Milan ; Canovic, Petar ; Folic, Marko

International journal of clinical pharmacology and therapeutics, August 2016, Vol.54(8), pp.628-33 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0946-1965 ; PMID: 27191768 Version:1 ; DOI: 10.5414/CP202606

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Antitumor effect of mifepristone on human endometrial stromal cell line
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Antitumor effect of mifepristone on human endometrial stromal cell line

Lukovic, Jovan ; Milosavljevic, Zoran ; Mitrovic, Marina ; Andjelkovic, Marija ; Zelen, Ivanka ; Stanojevic-Pirkovic, Marijana ; Nikolic, Ivana

Vojnosanitetski pregled Military Medical and Pharmaceutical Journal of Serbia, 2019, Issue 00, pp.104-104 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0042-8450 ; E-ISSN: 2406-0720 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2298/VSP190226104L

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Nikolic, Ivana
  2. Mitrovic, Marina
  3. Andjelkovic, Marija
  4. Zelen, Ivanka
  5. Zaric, Milan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...