skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Tác giả/ người sáng tác: Zeilinger, Anton xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation and confirmation of a (100 x 100)-dimensional entangled quantum system.(PHYSICS)(Report)(Author abstract)

Krenn, Mario ; Huber, Marcus ; Fickler, Robert ; Lapkiewicz, Radek ; Ramelow, Sven ; Zeilinger, Anton

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 29, 2014, Vol.111(17), p.6243(5) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum erasure with causally disconnected choice.(PHYSICS)(Report)(Author abstract)

Ma, Xiao - Song ; Kofler, Johannes ; Qarry, Angie ; Tetik, Nuray ; Scheidl, Thomas ; Ursin, Rupert ; Ramelow, Sven ; Herbst, Thomas ; Ratschbacher, Lothar ; Fedrizzi, Alessandro ; Jennewein, Thomas ; Zeilinger, Anton

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Jan 22, 2013, Vol.110(4), p.1221(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum entanglement of high angular momenta.(REPORTS)(Report)(Author abstract)

Fickler, Robert ; Lapkiewicz, Radek ; Plick, William N. ; Krenn, Mario ; Schaeff, Christoph ; Ramelow, Sven ; Zeilinger, Anton

Science, Nov 2, 2012, Vol.338(6107), p.640(4) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0036-8075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Violation of local realism with freedom of choice.(PHYSICS)(Author abstract)(Report)

Scheidl, Thomas ; Ursin, Rupert ; Kofler, Johannes ; Ramelow, Sven ; Ma, Xiao - Song ; Herbst, Thomas ; Ratschbacher, Lothar ; Fedrizzi, Alessandro ; Langford, Nathan K. ; Jennewein, Thomas ; Zeilinger, Anton

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, Nov 16, 2010, Vol.107(46), p.19708(6) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Quantum teleportation.(Cover Story)

Zeilinger, Anton

Scientific American, April, 2000, Vol.282(4), p.50(10)

ISSN: 0036-8733

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (4)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zeilinger, Anton
  2. Zeilinger, A.
  3. Anton Zeilinger
  4. Ramelow, Sven
  5. Krenn, Mario

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...