skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Trước1995 xóa Tác giả/ người sáng tác: Zagler, Wolfgang L xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Computers for Handicapped Persons: 4th International Conference, ICCHP '94 Vienna, Austria, September 14–16, 1994 Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computers for Handicapped Persons: 4th International Conference, ICCHP '94 Vienna, Austria, September 14–16, 1994 Proceedings

Zagler, Wolfgang L ; Busby, Geoffrey ; Wagner, Roland R; Springerlink (Online Service) (Corporate Author)

Lecture Notes in Computer Science,

ISBN: 9783540489894 ; ISBN: 3540489894 ; DOI: 10.1007/3-540-58476-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...