skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Frese, Michael xóa Năm xuất bản: 2010đến2010 xóa Tác giả/ người sáng tác: Zacher, Hannes xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Focus on opportunities as a mediator of the relationships between age, job complexity, and work performance

Zacher, Hannes ; Heusner, Sandra ; Schmitz, Michael ; Zwierzanska, Monika ; Frese, Michael

Journal of Vocational Behavior, Jun 2010, Vol.76(3), p.374 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00018791

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zwierzanska, Monika M.
  2. Heusner, Sandra
  3. Schmitz, Michael
  4. Zacher, Hannes
  5. Zwierzanska, Monika

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...