skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Study of contaminant transport at an open-tipping waste disposal site

Ashraf, Muhammad ; Yusoff, Ismail ; Yusof, Mohamad ; Alias, Yatimah

Environmental Science and Pollution Research International, Jul 2013, Vol.20(7), pp.4689-710 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09441344 ; E-ISSN: 16147499 ; DOI: 10.1007/s11356-012-1423-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immobilization of Pb, Cd, and Zn in a contaminated soil using eggshell and banana stem amendments: metal leachability and a sequential extraction study

Ashrafi, Mehrnaz ; Mohamad, Sharifah ; Yusoff, Ismail ; Shahul Hamid, Fauziah

Environmental science and pollution research international, January 2015, Vol.22(1), pp.223-30 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1614-7499 ; PMID: 25060308 Version:1 ; DOI: 10.1007/s11356-014-3299-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yusoff, Ismail
  2. Yusoff, I
  3. Alias, Yatimah
  4. Yusof, Mohamad
  5. Ashraf, MA

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...