skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: AGRIS (United Nations, Food and Agriculture Organization) xóa Tác giả/ người sáng tác: Yusa , S. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fire resistance of the hybrid wooden structure, 11: Experimental results on two-hour fire resistance performance for hollow section steel column protected by Japanese cedar [Cryptomeria japonica wood]

Namiki , Y. ; Yusa , S. ; Nakayama , S. ; Kawakita , H. ; Kataoka , H. ; Nakagawa , Y. ; Yoshikawa , T. ; Kinjoh , H.

Bulletin of the Forestry Research Division, Mie Prefectural Science and Technology Promotion Center, 2008, Issue no.20, Issue 20, pp.23-29

ISSN: 1348-0510

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fire resistance of the hybrid wooden structure, 10: Experimental results on fire resistance performance for steel structure by wooden protection

Namiki , Y. ; Yusa , S. ; Nakayama , S. ; Kawakita , H. ; Kataoka , H. ; Nakagawa , Y. ; Yoshikawa , T. ; Kinjoh , H.

Bulletin of the Forestry Research Division, Mie Prefectural Science and Technology Promotion Center, 2008, Issue no.20, Issue 20, pp.1-21

ISSN: 1348-0510

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fire resistance of the hybrid wooden structure, 9: Experimental results on two-hour fire resistance performance for steel beam protected by Japanese cedar [Cryptomeria japonica timber]

Namiki , Y. ; Yusa , S. ; Nakayama , S. ; Kawakita , H. ; Kataoka , F. ; Nakagawa , Y. ; Yoshikawa , T. ; Sudo , M. ; Kinjoh , H.

Bulletin of the Forestry Research Division, Mie Prefectural Science and Technology Promotion Center, 2007, Issue no.19, Issue 19, pp.45-54

ISSN: 1348-0510

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fire resistance of the hybrid wooden structure, 8: Experimental results on one hour fire resistance performance for steel column protected by Japanese cedar [Cryptomeria japonica timber]

Namiki , Y. ; Yusa , S. ; Tasaka , S. ; Nakayama , S. ; Kawakita , H. ; Kataoka , F. ; Nakagawa , Y.

Bulletin of the Forestry Research Division, Mie Prefectural Science and Technology Promotion Center, 2007, Issue no.19, Issue 19, pp.35-43

ISSN: 1348-0510

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fire resistance of the hybrid wooden structure, 7: Experimental results on the resistance performance for steel structure protected by wooden protection

Namiki , Y. ; Yusa , S. ; Nakayama , S. ; Kawakita , H. ; Kataoka , F. ; Nakagawa , Y. ; Yoshikawa , T. ; Sudo , M. ; Kinjoh , H.

Bulletin of the Forestry Research Division, Mie Prefectural Science and Technology Promotion Center, 2007, Issue no.19, Issue 19, pp.21-34

ISSN: 1348-0510

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fire resistance of the hybrid wooden structure, 12: Experimental results on one-hour fire resistance performance for steel beam protected by Japanese cedar [Cryptomeria japonica wood]

Namiki , Y. ; Yusa , S. ; Kinjoh , H. ; Nakayama , S. ; Kawakita , H. ; Kataoka , H. ; Nakagawa , Y. ; Yoshikawa , T.

Bulletin of the Forestry Research Division, Mie Prefectural Science and Technology Promotion Center, 2008, Issue no.20, Issue 20, pp.31-38

ISSN: 1348-0510

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fire resistance of the hybrid wooden structure, 5: Experiments on 2 hours fire resistance of the column

Yusa , S. ; Masuda , H. ; Namiki , Y. ; Otsuka , K. ; Kawai , T. ; Saito , H. ; Tono , M.

Bulletin of the Forestry Research Division, Mie Prefectural Science and Technology Promotion Center, 2005, Issue no.17, Issue 17, pp.76-82

ISSN: 1348-0510

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fire resistance of the hybrid wooden structure, 4: Experiments on loaded fire resistance of self-charring-stop wooden beam structure

Yusa , S. ; Masuda , H. ; Namiki , Y. ; Okamura , Y. ; Kawai , T. ; Yamamoto , K.

Bulletin of the Forestry Research Division, Mie Prefectural Science and Technology Promotion Center, 2005, Issue no.17, Issue 17, pp.68-75

ISSN: 1348-0510

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fire resistance of the hybrid wooden structure, 3: Experimental studies on fire resistance of the self-charring-stop wooden column structure

Yusa , S. ; Masuda , H. ; Namiki , Y. ; Shiraiwa , M. ; Kawai , T. ; Saito , H.

Bulletin of the Forestry Research Division, Mie Prefectural Science and Technology Promotion Center, 2005, Issue no.17, Issue 17, pp.61-67

ISSN: 1348-0510

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fire resistance of the hybrid wooden structure, 2: A case study of steel columns protected by wooden materials

Yusa , S. ; Masuda , H. ; Namiki , Y. ; Kawai , T. ; Uesugi , S.

Bulletin of the Forestry Research Division, Mie Prefectural Science and Technology Promotion Center, 2005, Issue no.17, Issue 17, pp.52-60

ISSN: 1348-0510

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yusa , S.
  2. Namiki , Y.
  3. Nakayama , S.
  4. Nakagawa , Y.
  5. Kawakita , H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...