skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản User-Computer Interface xóa Tất cả các phiên bản Yuanqing Li xóa Tất cả các phiên bản Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hybrid BCI system combining P300 and SSVEP and its application to wheelchair control

Li, Yuanqing ; Pan, Jiahui ; Wang, Fei ; Yu, Zhuliang

IEEE transactions on bio-medical engineering, November 2013, Vol.60(11), pp.3156-66 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-2531 ; PMID: 23799679 Version:1 ; DOI: 10.1109/TBME.2013.2270283

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Target selection with hybrid feature for BCI-based 2-D cursor control

Long, Jinyi ; Li, Yuanqing ; Yu, Tianyou ; Gu, Zhenghui

IEEE transactions on bio-medical engineering, January 2012, Vol.59(1), pp.132-40 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-2531 ; PMID: 21926016 Version:1 ; DOI: 10.1109/TBME.2011.2167718

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An EEG-based BCI system for 2-D cursor control by combining Mu/Beta rhythm and P300 potential

Li, Yuanqing ; Long, Jinyi ; Yu, Tianyou ; Yu, Zhuliang ; Wang, Chuanchu ; Zhang, Haihong ; Guan, Cuntai

IEEE transactions on bio-medical engineering, October 2010, Vol.57(10), pp.2495-505 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-2531 ; PMID: 20615806 Version:1 ; DOI: 10.1109/TBME.2010.2055564

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A hybrid brain computer interface to control the direction and speed of a simulated or real wheelchair

Long, Jinyi ; Li, Yuanqing ; Wang, Hongtao ; Yu, Tianyou ; Pan, Jiahui ; Li, Feng

IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering : a publication of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, September 2012, Vol.20(5), pp.720-9 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-0210 ; PMID: 22692936 Version:1 ; DOI: 10.1109/TNSRE.2012.2197221

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Single-Channel EOG-Based Speller

He, Shenghong ; Li, Yuanqing

IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering : a publication of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, November 2017, Vol.25(11), pp.1978-1987 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-0210 ; PMID: 28641264 Version:1 ; DOI: 10.1109/TNSRE.2017.2716109

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An online semi-supervised brain-computer interface

Gu, Zhenghui ; Yu, Zhuliang ; Shen, Zhifang ; Li, Yuanqing

IEEE transactions on bio-medical engineering, September 2013, Vol.60(9), pp.2614-23 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-2531 ; PMID: 23674410 Version:1 ; DOI: 10.1109/TBME.2013.2261994

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A P300-Based Threshold-Free Brain Switch and Its Application in Wheelchair Control

He, Shenghong ; Zhang, Rui ; Wang, Qihong ; Chen, Yang ; Yang, Tingyan ; Feng, Zhenghui ; Zhang, Yuandong ; Shao, Ming ; Li, Yuanqing

IEEE transactions on neural systems and rehabilitation engineering : a publication of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, June 2017, Vol.25(6), pp.715-725 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1558-0210 ; PMID: 27416603 Version:1 ; DOI: 10.1109/TNSRE.2016.2591012

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Li, Yq
  2. Yuanqing Li
  3. Li, Yuanqing
  4. Tianyou Yu
  5. Yu, Tianyou

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...