skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Chủ đề: Heat Treatment xóa Năm xuất bản: 2011đến2013 xóa Tác giả/ người sáng tác: Yuan, Sai-Nan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructure optimization of directionally solidified hypereutectic Nb–Si alloy

Wang, Jia-Yi ; Jia, Li-Na ; MA, Li-Min ; Yuan, Sai-Nan ; Zhang, Xiao-Li ; Zhang, Hu

Transactions of Nonferrous Metals Society of China, October 2013, Vol.23(10), pp.2874-2881 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1003-6326 ; DOI: 10.1016/S1003-6326(13)62809-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, H
  2. Yuan, Sai-Nan
  3. Zhang, Xiao-Li
  4. Ma, Lm
  5. Jia, Li-Na

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...