skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Yu, Zhigang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of the duplex length on the sensing performance of a displacement-based electrochemical nucleic acid sensor with an adjustable point mutation discrimination function

Li, Fengqin ; Xu, Yanmei ; Yu, Xiang ; Yu, Zhigang ; Ji, Hongrui ; Song, Yongbin ; Yan, Hong ; Zhang, Guiling

Sensors & Actuators: B. Chemical, 29 October 2016, Vol.234, pp.648-657 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4005 ; E-ISSN: 1873-3077 ; DOI: 10.1016/j.snb.2016.05.025

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A dual-probe surface-co-immobilization-based electrochemical sensor for highly sensitive and tunable specific detection of a designated DNA

Xu, Yanmei ; Li, Fengqin ; Yu, Zhigang ; Zhang, Guiling ; Song, Yongbin ; Yan, Hong

Sensors & Actuators: B. Chemical, February 2017, Vol.239, pp.786-794 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4005 ; E-ISSN: 1873-3077 ; DOI: 10.1016/j.snb.2016.08.078

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A signal-on electrochemical aptasensor for highly sensitive and specific detection of kanamycin based on target-induced signaling probe shifting mechanism

Li, Fengqin ; Yu, Zhigang ; Han, Xianda ; Shi, Wenbing ; Liu, Yan ; Yan, Hong ; Zhang, Guiling

Sensors & Actuators: B. Chemical, 10 November 2018, Vol.273, pp.480-487 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0925-4005 ; E-ISSN: 1873-3077 ; DOI: 10.1016/j.snb.2018.06.076

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A “signal on” protection-displacement-hybridization-based electrochemical hepatitis B virus gene sequence sensor with high sensitivity and peculiar adjustable specificity

Li, Fengqin ; Xu, Yanmei ; Yu, Xiang ; Yu, Zhigang ; He, Xunjun ; Ji, Hongrui ; Dong, Jinghao ; Song, Yongbin ; Yan, Hong ; Zhang, Guiling

Biosensors and Bioelectronics, 15 August 2016, Vol.82, pp.212-216 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5663 ; E-ISSN: 1873-4235 ; DOI: 10.1016/j.bios.2016.04.014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A highly sensitive and specific electrochemical sensing method for robust detection of Escherichia coli lac Z gene sequence

Li, Fengqin ; Yu, Zhigang ; Qu, Haichao ; Zhang, Guiling ; Yan, Hong ; Liu, Xin ; He, Xunjun

Biosensors and Bioelectronics, 15 June 2015, Vol.68, pp.78-82 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0956-5663 ; E-ISSN: 1873-4235 ; DOI: 10.1016/j.bios.2014.12.050

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Two kanamycin electrochemical aptamer-based sensors using different signal transduction mechanisms: A comparison of electrochemical behavior and sensing performance.(Report)

Han, Xianda ; Yu, Zhigang ; Li, Fengqin ; Shi, Wenbing ; Fu, Cuicui ; Yan, Hong ; Zhang, Guiling

Bioelectrochemistry, 2019, Vol.129, p.270 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1567-5394 ; DOI: 10.1016/j.bioelechem.2019.06.004

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yu, Zhigang
  2. Li, Fengqin
  3. Yan, H
  4. Yan, Hong
  5. Zhang, Guiling

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...