skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Phân loại theo LCC: R - Medicine. xóa Tác giả/ người sáng tác: Young, Alistair xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Statistical Atlases and Computational Models of the Heart. Imaging and Modelling Challenges: 4th International Workshop, STACOM 2013, Held in Conjunction with MICCAI 2013, Nagoya, Japan, September 26, 2013. Revised Selected Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Atlases and Computational Models of the Heart. Imaging and Modelling Challenges: 4th International Workshop, STACOM 2013, Held in Conjunction with MICCAI 2013, Nagoya, Japan, September 26, 2013. Revised Selected Papers

Camara, Oscar ;Mansi, Tommaso ;Pop, Mihaela ;Rhode, Kawal ;Sermesant, Maxime ;Young, Alistair;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Camara, Oscar (Editor) ; Mansi, Tommaso (Editor) ; Pop, Mihaela (Editor) ; Rhode, Kawal (Editor) ; Sermesant, Maxime (Editor) ; Young, Alistair (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642542671 ; ISBN: 3642542670 ; E-ISBN: 9783642542688 ; E-ISBN: 3642542689 ; DOI: 10.1007/978-3-642-54268-8

Toàn văn sẵn có

2
Statistical Atlases and Computational Models of the Heart. Imaging and Modelling Challenges: Second International Workshop, STACOM 2011, Held in Conjunction with MICCAI 2011, Toronto, ON, Canada, September 22, 2011, Revised Selected Papers
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Atlases and Computational Models of the Heart. Imaging and Modelling Challenges: Second International Workshop, STACOM 2011, Held in Conjunction with MICCAI 2011, Toronto, ON, Canada, September 22, 2011, Revised Selected Papers

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Rhode, Kawal ;Sermesant, Maxime ;Young, Alistair;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Camara, Oscar (Editor) ; Konukoglu, Ender (Editor) ; Pop, Mihaela (Editor) ; Rhode, Kawal (Editor) ; Sermesant, Maxime (Editor) ; Young, Alistair (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642283253 ; ISBN: 364228325X ; E-ISBN: 9783642283260 ; E-ISBN: 3642283268 ; DOI: 10.1007/978-3-642-28326-0

Toàn văn sẵn có

3
Statistical Atlases and Computational Models of the Heart: First International Workshop, STACOM 2010, and Cardiac Electrophysiological Simulation Challenge, CESC 2010, Held in Conjunction with MICCAI 2010, Beijing, China, September 20, 2010. Proceedings
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Statistical Atlases and Computational Models of the Heart: First International Workshop, STACOM 2010, and Cardiac Electrophysiological Simulation Challenge, CESC 2010, Held in Conjunction with MICCAI 2010, Beijing, China, September 20, 2010. Proceedings

Hutchison, David ;Kanade, Takeo ;Kittler, Josef ;Sermesant, Maxime ;Smith, Nicholas ;Young, Alistair;; Hutchison, David (Editor) ; Kanade, Takeo (Editor) ; Kittler, Josef (Editor) ; Kleinberg, Jon M (Editor) ; Mattern, Friedemann (Editor) ; Mitchell, John C (Editor) ; Naor, Moni (Editor) ; Nierstrasz, Oscar (Editor) ; Pandu Rangan, C (Editor) ; Steffen, Bernhard (Editor) ; Sudan, Madhu (Editor) ; Terzopoulos, Demetri (Editor) ; Tygar, Doug (Editor) ; Vardi, Moshe Y (Editor) ; Weikum, Gerhard (Editor) ; Camara, Oscar (Editor) ; Pop, Mihaela (Editor) ; Rhode, Kawal (Editor) ; Sermesant, Maxime (Editor) ; Smith, Nic (Editor) ; Young, Alistair (Editor)

Lecture Notes in Computer Science

ISBN: 9783642158346 ; ISBN: 364215834X ; E-ISBN: 9783642158353 ; E-ISBN: 3642158358 ; DOI: 10.1007/978-3-642-15835-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Rhode, Kawal
  2. Mattern, Friedemann
  3. Kittler, Josef
  4. Pandu Rangan, C
  5. Sudan, Madhu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...