skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Public Relations Review xóa Chủ đề: International Public Relations xóa Tác giả/ người sáng tác: Yoon, Youngmin xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Return on investment (ROI) of international public relations: A country-level analysis

Lee, Suman ; Yoon, Youngmin

Public Relations Review, 2010, Vol.36(1), pp.15-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0363-8111 ; DOI: 10.1016/j.pubrev.2009.08.011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yoon, Youngmin
  2. Lee, Suman
  3. Lee, S.
  4. Yoon, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...