skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Tác giả/ người sáng tác: Yoon, Kyung Ho xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Comparative Study of the Navigated and Radiographic Measurements in Open and Closed Wedge High Tibial Osteotomy with Computer Assisted Surgery

Bae, Dae Kyung; Song, Sang Jun; Yoon, Kyung Ho; Kwak, Sang Joon

Journal of the Korean Orthopaedic Association, 2009, Vol.44(5), p.499-506 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102 ; DOI: 10.4055/jkoa.2009.44.5.499 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Navigation versus Radiographic Measurements in the Open-Wedge High Tibial Osteotomy using Computer Assisted Surgery (CAS)

Bae, Dae Kyung; Yoon, Kyung Ho; Song, Sang Jun; Shin, Myeung Cheol; Noh, Jung Ho

Journal of the Korean Orthopaedic Association, 2008, Vol.43(3), p.301-307 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1226-2102 ; DOI: 10.4055/jkoa.2008.43.3.301 ; PMID: 18955808

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...