skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Chủ đề: Alloys xóa Tác giả/ người sáng tác: Yong Zhang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure and Magnetic Properties of New Pr-Zr-Co-Fe Precipitation Hardened Alloys

Gabay, Alexander M. ; Zhang, Yong ; Hadjipanayis, George C.

IEEE Transactions on Magnetics, Sept, 2000, Vol.36(5), p.3300 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-9464

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of component substitution on the microstructure and mechanical properties of MCoCrFeNiTi x (M = Cu, Al) solid-solution alloys

Zhou, Yunjun ; Zhang, Yong ; Wang, Xuefei ; Wang, Yanli ; Chen, Guoliang

Rare Metals, 2008, Vol.27(6), pp.627-631 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0521 ; E-ISSN: 1867-7185 ; DOI: 10.1016/S1001-0521(08)60195-3

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Processing effects on the magnetic and mechanical properties of [FeCoNiAl.sub.0.2]Si.sub.0.2 high entropy alloy.(Report)

Zuo, Ting - Ting ; Ren, Song - Bo ; Liaw, Peter K. ; Zhang, Yong

International Journal of Minerals, Metallurgy, and Materials, June, 2013, Vol.20(6), p.549(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1674-4799

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Glassy Formability and Structural Variation of Zr<SUB>50−x</SUB>Cu<SUB>50</SUB>Al<SUB>x</SUB> (x=0∼25) Alloys with Respect to Icosahedral Short-Range Ordering

Xu, Yong ; Chen, Guoliang ; Zhang, Yong ; Tang, Fangli ; Liu, Xiongjun

MATERIALS TRANSACTIONS, 2010, Vol.51(7), pp.1178-1182 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1345-9678 ; DOI: 10.2320/matertrans.M2009363

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Correlation between Glass Formation and Type of Eutectic Coupled Zone in Eutectic Alloys

Ma, Dong ; Tan, Hao ; Zhang, Yong ; Li, Yi

MATERIALS TRANSACTIONS, 2003, Vol.44(10), pp.2007-2010 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1345-9678 ; DOI: 10.2320/matertrans.44.2007

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Corrosion and Serration Behaviors of TiZr0.5NbCr0.5VxMoy High Entropy Alloys in Aqueous Environments

Li, Jiemin ; Yang, Xiao ; Zhu, Ruanli ; Zhang, Yong

Metals, 2014, Vol.4(4), pp.597-608 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.3390/met4040597

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Criterion for Topological Close-Packed Phase Formation in High Entropy Alloys

Lu, Yiping ; Dong, Yong ; Jiang, Li ; Wang, Tongmin ; Li, Tingju ; Zhang, Yong

Entropy, 2015, Vol.17(4), pp.2355-2366 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 10994300 ; DOI: 10.3390/e17042355

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

High-entropy Alloys with High Saturation Magnetization, Electrical Resistivity, and Malleability

Zhang, Yong ; Zuo, Tingting ; Cheng, Yongqiang ; Liaw, Peter

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Mar 2013, Vol.3, p.1455 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1038/srep01455

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Microstructures and Crackling Noise of AlxNbTiMoV High Entropy Alloys

Chen, Shu ; Yang, Xiao ; Dahmen, Karin ; Liaw, Peter ; Zhang, Yong

Entropy, 2014, Vol.16(2), pp.870-884 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 10994300 ; DOI: 10.3390/e16020870

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Consistent Relationship between the Stress and Plastic Strain Components and Its Application in Deep Drawing Process

Zhang, Yong ; Zhang, Qing ; Qin, Xianrong ; Sun, Yuantao ; Zhang, Yong ; Zhang, Qing ; Qin, Xianrong ; Sun, Yuantao

Mathematical Problems in Engineering, 2017, Vol.2017 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1024123X ; E-ISSN: 15635147 ; DOI: 10.1155/2017/4278082

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Design of Light-Weight High-Entropy Alloys

Feng, Rui ; Gao, Michael ; Lee, Chanho ; Mathes, Michael ; Zuo, Tingting ; Chen, Shuying ; Hawk, Jeffrey ; Zhang, Yong ; Liaw, Peter

Entropy, 2016, Vol.18(9), p.333 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 10994300 ; DOI: 10.3390/e18090333(registeringDOI)

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Chỉ hiển thị

 1. Toàn văn trực tuyến (9)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2003  (1)
 2. 2003đến2007  (1)
 3. 2008đến2009  (1)
 4. 2010đến2013  (3)
 5. Sau 2013  (5)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Ngôn ngữ 

 1. Chinese  (2)
 2. Japanese  (2)
 3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Yong
 2. Zhang, Y.
 3. Yong Zhang
 4. Liaw, Peter
 5. Zuo, Tt

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...