skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Tác giả/ người sáng tác: Yokoyama, Keiko xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entrepreneurialism in Japanese and UK Universities: Governance, Management, Leadership, and Funding

Yokoyama, Keiko

Higher Education, 2006, Vol.52(3), pp.523-555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0018-1560 ; E-ISSN: 1573-174X ; DOI: 10.1007/s10734-005-1168-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Neo-liberal 'governmentality' in the English and Japanese higher education systems

Yokoyama, Keiko

International Studies in Sociology of Education, 01 September 2008, Vol.18(3-4), pp.231-247 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0962-0214 ; E-ISSN: 1747-5066 ; DOI: 10.1080/09620210802492815

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yokoyama, K.
  2. Yokoyama, Keiko
  3. Keiko Yokoyama

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...