skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa Tác giả/ người sáng tác: Yokota, Masao xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some considerations on user interface switching functions for those weaker at IT

Inenaga, Shinichi ; Sugita, Kaoru ; Oka, Tetsushi ; Yokota, Masao

Artificial Life and Robotics, 2012, Vol.16(4), pp.460-464 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-011-0952-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of some user interfaces for elderly persons

Inenaga, Shinichi ; Sugita, Kaoru ; Yokota, Masao

Artificial Life and Robotics, 2013, Vol.17(3), pp.457-462 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-012-0081-x

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Implementation of sightseeing contents considering difference in computer skills and devices

Sugita, Kaoru ; Nishimura, Ken ; Yokota, Masao

Artificial Life and Robotics, 2015, Vol.20(1), pp.19-27 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-014-0190-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Some considerations of user interface switching to support the weaker user

Maeda, Yusaku ; Sugita, Kaoru ; Oka, Tetsushi ; Morizono, Tetsuya ; Yokota, Masao

Artificial Life and Robotics, 2009, Vol.14(4), pp.462-469 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-009-0684-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

RUNA: a multimodal command language for home robot users

Oka, Tetsushi ; Abe, Toyokazu ; Sugita, Kaoru ; Yokota, Masao

Artificial Life and Robotics, 2009, Vol.13(2), pp.455-459 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1433-5298 ; E-ISSN: 1614-7456 ; DOI: 10.1007/s10015-008-0603-8

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sugita, Kaoru
  2. Yokota, Masao
  3. Yokota, M.
  4. Sugita, K.
  5. Oka, Tetsushi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...