skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Japanese xóa Chủ đề: Mathematics xóa Tác giả/ người sáng tác: Yokota, Ichiro xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

DIAGONALIZATION OF AN ELEMENT P OF P C BY THE COMPACT LIE GROUP E₇

Miyasaka, Takashi ; Yasukura, Osami ; Yokota, Ichiro

Tsukuba Journal of Mathematics, 1 December 1998, Vol.22(3), pp.687-703

ISSN: 03874982

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. JSTOR Current Journals  (1)
  2. JSTOR Archival Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...