skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Ying, Chen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon Budget Proposal: An Institutional Framework for an Equitable and Sustainable World Climate Regime

Jiahua, Pan ; Ying, Chen

Chinese Journal of Population Resources and Environment, 01 September 2011, Vol.9(3), pp.3-20

ISSN: 1004-2857 ; E-ISSN: 2325-4262 ; DOI: 10.1080/10042857.2011.10685034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon budget proposal: a framework for an equitable and sustainable international climate regime

Jiahua, Pan ; Ying, Chen

Social Sciences in China, 01 February 2010, Vol.31(1), pp.5-34 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0252-9203 ; E-ISSN: 1940-5952 ; DOI: 10.1080/02529200903565046

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ying, Chen
  2. Jiahua, Pan
  3. Jiahua, P.
  4. Ying, C.
  5. Pan, Jiahua

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...