skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bài báo xóa Tác giả/ người sáng tác: Yeung, A T xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Regulation of accumulation of ammonium-inducible glutamate dehydrogenase catalytic activity and antigen during the cell cycle of fully induced, synchronous Chlorella sorokiniana [Algae] cells.

Yeung A.T. ; Bascomb N.F. ; Turner K.J. ; Schmidt R.R. ; Nestle Research Dept., Tour-De-Peilz (Switzerland).

Journal of Bacteriology, 1981, Vol.146(2), pp.571-577 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9193

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yeung , A.T.
  2. Schmidt, R.R.
  3. Turner , K.J.
  4. Turner, K.J.
  5. Yeung, A.T.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...