skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Multimedia Information Systems xóa Tất cả các phiên bản Hwang, Wu-Yuin xóa Tất cả các phiên bản SpringerLink Books - All xóa Tất cả các phiên bản Yeh, Shih-Ching xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effects of Multi-symbols on Enhancing Virtual Reality Based Collaborative
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Multi-symbols on Enhancing Virtual Reality Based Collaborative

Yeh, Shih-Ching ; Hwang, Wu-Yuin ; Wang, Jing-Liang ; Chen, Yuin-Ren; Chang, Maiga (Editor) ; Hwang, Wu-Yuin (Editor) ; Chen, Ming-Puu (Editor) ; Müller, Wolfgang (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Edutainment Technologies. Educational Games and Virtual Reality/Augmented Reality Applications: 6th International Conference on E-learning and Games, Edutainment 2011, Taipei, Taiwan, September 2011. Proceedings, pp.27-27

ISBN: 9783642234552 ; ISBN: 3642234550 ; E-ISBN: 9783642234569 ; E-ISBN: 3642234569 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23456-9_6

Toàn văn sẵn có

2
Effects of Multi-symbols on Enhancing Virtual Reality Based Collaborative Task
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Multi-symbols on Enhancing Virtual Reality Based Collaborative Task

Yeh, Shih-Ching ; Hwang, Wu-Yuin ; Wang, Jing-Liang ; Chen, Yuin-Ren; Pan, Zhigeng (Editor) ; Cheok, Adrian David (Editor) ; Müller, Wolfgang (Editor) ; Chang, Maiga (Editor) ; Zhang, Mingmin (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Transactions on Edutainment VIII, pp.101-111

ISBN: 9783642314384 ; ISBN: 3642314384 ; E-ISBN: 9783642314391 ; E-ISBN: 3642314392 ; DOI: 10.1007/978-3-642-31439-1_10

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...