skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Wiley Online Library xóa Tất cả các phiên bản War xóa Tất cả các phiên bản Iraq xóa Tất cả các phiên bản Yaphe, Judith xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aftershocks of the Iraq war: What purposes have been fulfilled?

Yaphe, Judith ; Katzman, Kenneth ; Taspinar, Omer

Middle East Policy, Fall 2003, pp.1-21 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10611924 ; E-ISSN: 14754967 ; DOI: 10.1111/1475-4967.00113

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Kessler, M.N.
  2. Yaphe, Judith
  3. Kessler, Martha Neff
  4. Freeman, Chas
  5. Katzman, K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...