skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 205  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Yang Shuyuan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polarimetric SAR classification method on basis of NSCT and discriminative dictionary learning

Jiao Licheng ; Xie Wen ; Qu Rong ; Wang Shuang ; Hou Biao ; Yang Shuyuan ; MA Wenping ; Liu Hongying ; Xiong Tao

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyperspectral image mixing eliminating method based on structure prior low rank representation

Zhang Xiangrong ; Jiao Licheng ; Chen Qimeng ; Liu Hongying ; Liu Ruochen ; MA Wenping ; Hou Biao ; Bai Jing ; Yang Shuyuan

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyper-spectral image ground object recognition method based on sparse kernel representation (SKR)

Yang Shuyuan ; Jiao Licheng ; Han Yue ; Liu Fang ; Wang Shuang ; Hou Biao ; Zhang Xiangrong ; MA Wenping ; Gou Shuiping

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polarimetric SAR image classification method on basis of K-Means and sparse own coding

Jiao Licheng ; MA Wenping ; Yan Lei ; Yang Shuyuan ; Hou Biao ; Liu Fang ; Wang Shuang ; Liu Hongying ; Xiong Tao

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于深度堆栈网络的极化SAR影像变化检测方法
Polarimetric SAR image change detection based on deep stack network

Jiao Licheng ; Qu Rong ; Zhang Jiaqi ; Tang Xu ; Yang Shuyuan ; Hou Biao ; MA Wenping ; Liu Fang ; Shang Ronghua ; Zhang Xiangrong ; Zhang Dan ; MA Jingjing

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Classification method of deep SVM polarization SAR based on importance sampling

Jiao Licheng ; MA Wenping ; Zhang Dan ; Wang Shuang ; Hou Biao ; Yang Shuyuan ; MA Jingjing ; Gong Maoguo

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于全卷积神经网络集成学习的道路提取方法
Road extraction method based on fully convolutional network ensemble learning

Zhang Xiangrong ; Jiao Licheng ; MA Wenkang ; Han Xiao ; Zhou Huiyu ; Hou Biao ; Yang Shuyuan ; MA Wenping

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sparse depth network based polarization SAR (Synthetic Aperture Radar) image classification

Jiao Licheng ; Yang Shuyuan ; GAO Rong ; MA Wenping ; Wang Shuang ; Hou Biao ; Liu Hongying ; Xiong Tao ; MA Jingjing ; Zhang Xiangrong

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sparse representation and empty spectrum Laplace figure based hyperspectral data dimension reduction method

Jiao Licheng ; Chen Puhua ; Yang Shuyuan ; Hou Biao ; Wang Shuang ; MA Wenping ; MA Jingjing ; Liu Hongying

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Polarimetric SAR image classification method based on FQPSO and target decomposition

Jiao Licheng ; MA Wenping ; Wen Wen ; MA Jingjing ; Wang Shuang ; Hou Biao ; Yang Shuyuan ; Liu Jing

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human body detection method based on second-generation strip wave conversion

Wang Shuang ; Jiao Licheng ; Yue Lichuan ; Han Hong ; LI Yangyang ; Wu Xing ; Yang Shuyuan

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stomach CT (computed tomography) image lymph gland detecting system based on low-rank decomposition and centroid tracking

Liu Fang ; Yang Juan ; LI Lingling ; Jiao Licheng ; Hao Hongxia ; Wu Jie ; Yang Shuyuan ; Sun Tao ; Zhang Xiangrong ; Shang Ronghua

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于稠密SAR-SIFT和稀疏编码的SAR分类方法
Dense SAR-SIFT and sparse coding-based SAR classification method

Jiao Licheng ; Qu Rong ; Su Linhan ; Hou Biao ; Ma Wenping ; Ma Jingjing ; Shang Ronghua ; Zhao Jin ; Zhao Jiaqi ; Zhang Dan ; Yang Shuyuan

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deep sparse main component analysis-based polarimetric SAR image classification method

Jiao Licheng ; LI Lingling ; Fu Danyu ; Qu Rong ; Yang Shuyuan ; Hou Biao ; Wang Shuang ; Liu Hongying ; Xiong Tao ; MA Wenping ; MA Jingjing

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于改进的PCAnet的SAR图像分类方法
Improved PCAnet-based SAR image classification method

Jiao Licheng ; Wu Jianshe ; Jiao Xiang ; Hou Biao ; Ma Wenping ; Ma Jingjing ; Shang Ronghua ; Zhao Jin ; Zhao Jiaqi ; Zhang Dan ; Yang Shuyuan

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于点-域距离的增量式极化SAR地物分类方法
Incremental polarimetric SAR terrain classification method based on point-region distance

Yang Shuyuan ; Meng Lizhu ; Jiao Licheng ; MA Wenping ; Feng Zhixi ; Liu Zhen ; Zhao Hui ; Duan Yunzhang ; MA Jingjing ; Gou Shuiping

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Wishart and SVM (support vector machine)-based polarimetric SAR (synthetic aperture radar) image classification method

Jiao Licheng ; LI Lingling ; Dang Xiaowan ; Qu Rong ; Yang Shuyuan ; Hou Biao ; Wang Shuang ; Liu Hongying ; Xiong Tao ; MA Wenping ; MA Jingjing

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for segmenting images by utilizing sparse representation and dictionary learning

Yang Shuyuan ; Jiao Licheng ; Zhu Junlin ; Han Yue ; Hu Zailin ; Wang Shuang ; Hou Biao ; Liu Fang ; Gou Shuiping

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于CNN和SMM的极化SAR图像分类方法
Method for classifying polarized SAR image based on CNN and SMM

Jiao Licheng ; Liu Xu ; Zhang Dan ; Zhao Jiaqi ; Zhao Jin ; Shang Ronghua ; Hou Biao ; Yang Shuyuan ; Ma Wenping ; Ma Jingjing

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于复数神经网络的SAR图像变化检测方法
A SAR image change detection method based on complex neural network

Liu Hongying ; Wang Zhongshu ; Shang Fanhua ; Gong Maoguo ; Yang Shuyuan ; Hou Biao

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 205  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2011  (7)
 2. 2011đến2012  (20)
 3. 2013đến2014  (21)
 4. 2015đến2017  (120)
 5. Sau 2017  (37)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Yang Shuyuan
 2. Jiao Licheng
 3. Hou Biao
 4. MA Wenping
 5. MA Jingjing

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...