skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Tài liệu mới: Mới từ 3 tháng trước xóa Tác giả/ người sáng tác: Yang Laicun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hexagon energy recuperation heat exchanger fin

Yang Laicun ; LI Aixia ; Shi Jiwen ; LI Xianshu

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. LI Xianshu
  2. LI Aixia
  3. Yang Laicun
  4. Shi Jiwen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...