skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Yang, Zhaoping xóa Cơ sở dữ liệu: SpringerLink xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Natural Heritage value of Xinjiang Tianshan and global comparative analysis.(Report)

Xu, Xiaoliang ; Yang, Zhaoping ; Saiken, Adayi ; Rui, Shao ; Liu, Xinyu

Journal of Mountain Science, April, 2012, Vol.9(2), p.262(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-6316

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimation on aesthetic value of tourist landscapes in a natural heritage site: Kanas National Nature Reserve, Xinjiang, China.(Report)

Di, Feng ; Yang, Zhaoping ; Liu, Xuling ; Wu, Jingrui ; Ma, Zhongguo

Chinese Geographical Science, Feb, 2010, Vol.20(1), p.59(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0063

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Impact assessment and protection of outstanding landscape integrity in a natural heritage site: Fairy valley, Kanas Nature Reserve, Xinjiang, China.(Report)

Han, Fang ; Yang, Zhaoping ; Liu, Xinyu ; Di, Feng

Journal of Mountain Science, Feb, 2011, Vol.8(1), p.46(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1672-6316

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation for landscape aesthetic value of the Natural World Heritage Site.(Report)

Ha, Shangchen ; Yang, Zhaoping

Environmental Monitoring and Assessment, 2019, Vol.191(8), p.1(20) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0167-6369 ; DOI: 10.1007/s10661-019-7607-9

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation on tourism ecological security in nature heritage sites --Case of Kanas nature reserve of Xinjiang, China.(Report)

Liu, Xuling ; Yang, Zhaoping ; Di, Feng ; Chen, Xuegang

Chinese Geographical Science, Sept, 2009, Vol.19(3), p.265(9) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1002-0063

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yang, Zhaoping
  2. Yang, Zp
  3. Yang, Z.
  4. Di, Feng
  5. Liu, X

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...