skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Chinese xóa Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Journals (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Yang, Xun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MicroRNA–126 inhibits the proliferation of lung cancer cell line A549

Yang, Xun ; Chen, Bei-Bei ; Zhang, Ming-Hua ; Wang, Xin-Rong

Asian Pacific Journal of Tropical Medicine, March 2015, Vol.8(3), pp.239-242 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1995-7645 ; E-ISSN: 2352-4146 ; DOI: 10.1016/S1995-7645(14)60323-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Zhang, Ming - Hua
 2. Wang, Xr
 3. Chen, Bei-Bei
 4. Wang, Xin-Rong
 5. Chen, Bb

theo chủ đề:

 1. Microrna
 2. Medicine
 3. Vegf
 4. Proliferation

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...