skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Mathematical Models xóa Chủ đề: Astronomy & Astrophysics xóa Chủ đề: Dark Matter xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford Journals (Oxford University Press) xóa Tác giả/ người sáng tác: Yang, Xiaohu xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cosmological Constraints from a Combination of Galaxy Clustering and Lensing -- I. Theoretical Framework

Bosch, Frank Van Den ; More, Surhud ; Cacciato, Marcello ; Mo, Houjun ; Yang, Xiaohu

Arxiv ID: 1206.6890

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Internal properties and environments of dark matter halos

Wang, Huiyuan ; Mo, H. J. ; Jing, Y. P. ; Yang, Xiaohu ; Wang, Yu

Arxiv ID: 1007.0612

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Alignment between Satellites and Central Galaxies: Theory vs. Observations

Kang, X. ; Bosch, Frank C. Van Den ; Yang, Xiaohu ; Mao, Shude ; Mo, H. J. ; Li, Cheng ; Jing, Y. P.

Mon.Not.Roy.Astron.Soc.378:1531-1542,2007 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0701130

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Cross-Correlation between Galaxies and Groups: Probing the Galaxy Distribution in and around Dark Matter Haloes

Yang, Xiaohu ; Mo, H. J. ; Bosch, Frank C. Van Den ; Weinmann, Simone M. ; Li, Cheng ; Jing, Y. P.

Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 362 (2005) 711-726 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0504477

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Preheating by Previrialization and its Impact on Galaxy Formation

Mo, H. J. ; Yang, Xiaohu ; Bosch, Frank C. Van Den ; Katz, Neal

Mon.Not.Roy.Astron.Soc.363:1155-1166,2005 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0506516

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Galaxy Occupation Statistics of Dark Matter Haloes: Observational Results

Yang, Xiaohu ; Mo, H. J. ; Jing, Y. P. ; Bosch, Frank C. Van Den

Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 358 (2005) 217-232 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0410114

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Abundance and Radial Distribution of Satellite Galaxies

Bosch, Frank C. Van Den ; Yang, Xiaohu ; Mo, H. J. ; Norberg, Peder

Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 356 (2005) 1233-1248 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0406246

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Three-point Correlation Function of Galaxies: Comparing Halo Occupation Models with Observations

Wang, Yu ; Yang, Xiaohu ; Mo, H. J. ; Bosch, Frank C. Van Den ; Chu, Yaoquan

Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 353 (2004) 287 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0404143

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Halo-Based Galaxy Group Finder: Calibration and Application to the 2dFGRS

Yang, Xiaohu ; Mo, H. J. ; Bosch, Frank C. Van Den ; Jing, Y. P.

Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 356 (2005) 1293-1307 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0405234

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Populating Dark Matter Haloes with Galaxies: Comparing the 2dFGRS with Mock Galaxy Redshift Surveys

Yang, Xiaohu ; Mo, H. J. ; Jing, Y. P. ; Bosch, Frank C. Van Den ; Chu, Yaoquan

Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 350 (2004) 1153 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0303524

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Dependence of the Galaxy Luminosity Function on Large-Scale Environment

Mo, H. J. ; Yang, Xiaohu ; Bosch, Frank C. Van Den ; Jing, Y. P

Mon.Not.Roy.Astron.Soc. 349 (2004) 205 [Tạp chí có phản biện]

Arxiv ID: astro-ph/0310147

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yang, Xiaohu
  2. Mo, H. J
  3. Bosch, Frank C. Van Den
  4. van Den Bosch, Frank C.
  5. H. J. Mo

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...