skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Korean xóa Tác giả/ người sáng tác: Yang, Won Seok xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

자동차용 지도 정보 표시 장치 및 그 제어방법
APPARATUS AND METHOD FOR SHOWING MAP INFORMATION IN VEHICLE

Yang, Won Seok

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

내비게이션 단말, 이를 포함하는 차량, 및 그 제어방법
NAVIGATION DEVICE VEHICLE HAVING THE SAME AND METHOD FOR CONTROLLING THEREOF

Yang, Won Seok

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

내비게이션 경로 재탐색을 위한 장치 및 방법
APPARATUS AND METHOD FOR ROUTE RE-SEARCH IN NAVIGATION

Yang, Won Seok

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

네비게이션 단말기 및 그 POI 검색 방법
POI NAVIGATION TERMINAL AND METHOD FOR SEARCHING A POINT TO INTEREST THE SAME

Yang, Won Seok

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

주행경로 저장 장치
Apparatus for storing driving path

Yang, Won Seok

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu
8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

AVN 장치, 이를 포함하는 차량, 및 차량의 제어 방법
AUDIO VIDEO NAVIGATION, VEHICLE AND CNOTROLLING METHOD OF THE AUDIO VIDEO NAVIGATION

Yang, Won Seok ; Kim, Hong Jun ; Jung, Mu Kyung

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yang, Won Seok
  2. Kim, Hong Jun
  3. Jung, Mu Kyung

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...