skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Business -- Industry -- Industrial sectors xóa Dạng tài nguyên: Bình xét khoa học xóa Tác giả/ người sáng tác: Yang, Wenqiang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multiple facets of anoxic metabolism and hydrogen production in the unicellular green alga Chlamydomonas reinhardtii

Grossman, Arthur R. ; Catalanotti, Claudia ; Yang, Wenqiang ; Dubini, Alexandra ; Magneschi, Leonardo ; Subramanian, Venkataramanan ; Posewitz, Matthew C. ; Seibert, Michael

The New Phytologist, 1 April 2011, Vol.190(2), pp.279-288 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0028646X ; E-ISSN: 14698137

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Wiley Online Library  (1)
  2. Wiley (CrossRef)  (1)
  3. JSTOR Archival Journals  (1)
  4. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...