skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural and Ideological Roots of Materialism in China

Yang, Song ; Stening, Bruce W.

Social Indicators Research, 1 September 2012, Vol.108(3), pp.441-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 03038300 ; E-ISSN: 15730921

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mao Meets the Market: Reconciling Ideology and Pragmatism in China

Yang, Song ; Stening, Bruce W.

MIR: Management International Review, 1 January 2013, Vol.53(3), pp.419-448 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09388249 ; E-ISSN: 18618901

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...