skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Multimedia Information Systems xóa Tất cả các phiên bản Hwang, Wu-Yuin xóa Tất cả các phiên bản SpringerLink Books - All xóa Tất cả các phiên bản Yang, Jie-Chi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Webpage-Based and Video Summarization-Based Learning Platform for Online Multimedia Learning
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Webpage-Based and Video Summarization-Based Learning Platform for Online Multimedia Learning

Chang, Wen-Hsuan ; Wu, Yu-Chieh ; Yang, Jie-Chi; Chang, Maiga (Editor) ; Hwang, Wu-Yuin (Editor) ; Chen, Ming-Puu (Editor) ; Müller, Wolfgang (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Edutainment Technologies. Educational Games and Virtual Reality/Augmented Reality Applications: 6th International Conference on E-learning and Games, Edutainment 2011, Taipei, Taiwan, September 2011. Proceedings, pp.355-362

ISBN: 9783642234552 ; ISBN: 3642234550 ; E-ISBN: 9783642234569 ; E-ISBN: 3642234569 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23456-9_64

Toàn văn sẵn có

2
A Study on Exploring Participant Behavior and Virtual Community in MMORPG
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on Exploring Participant Behavior and Virtual Community in MMORPG

Wang, Shih-Ting ; Kuo, Wen-Chi ; Yang, Jie-Chi; Chang, Maiga (Editor) ; Hwang, Wu-Yuin (Editor) ; Chen, Ming-Puu (Editor) ; Müller, Wolfgang (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, Edutainment Technologies. Educational Games and Virtual Reality/Augmented Reality Applications: 6th International Conference on E-learning and Games, Edutainment 2011, Taipei, Taiwan, September 2011. Proceedings, pp.255-262

ISBN: 9783642234552 ; ISBN: 3642234550 ; E-ISBN: 9783642234569 ; E-ISBN: 3642234569 ; DOI: 10.1007/978-3-642-23456-9_50

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Tác giả 

  1. Chang, Wen-Hsuan  (1)
  2. Wang, Shih-Ting  (1)
  3. Kuo, Wen-Chi  (1)
  4. Wu, Yu-Chieh  (1)
  5. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...