skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Yang, Hongshun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fish gelatin combined with chitosan coating inhibits myofibril degradation of golden pomfret (Trachinotus blochii) fillet during cold storage

Feng, Xiao ; Bansal, Nidhi ; Yang, Hongshun

Food Chemistry, 01 June 2016, Vol.200, pp.283-292 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2016.01.030

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gelatin addition improves the nutrient retention, texture and mass transfer of fish balls without altering their nanostructure during boiling

Feng, Xiao ; Fu, Caili ; Yang, Hongshun

LWT, April 2017, Vol.77, pp.142-151 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0023-6438 ; E-ISSN: 1096-1127 ; DOI: 10.1016/j.lwt.2016.11.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Bromelain Tenderisation on Myofibrillar Proteins, Texture and Flavour of Fish Balls Prepared from Golden Pomfret

Feng, Xiao ; Zhu, Yiyi ; Liu, Qin ; Lai, Shaojuan ; Yang, Hongshun

Food and Bioprocess Technology, 2017, Vol.10(10), pp.1918-1930 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1935-5130 ; E-ISSN: 1935-5149 ; DOI: 10.1007/s11947-017-1963-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of Fish Gelatin and Tea Polyphenol Coating on the Spoilage and Degradation of Myofibril in Fish Fillet During Cold Storage

Feng, Xiao ; Ng, Voon ; Mikš-Krajnik, Marta ; Yang, Hongshun

Food and Bioprocess Technology, 2017, Vol.10(1), pp.89-102 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1935-5130 ; E-ISSN: 1935-5149 ; DOI: 10.1007/s11947-016-1798-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Feng, X.
  2. Feng, Xiao
  3. Yang, Hs
  4. Yang, Hongshun
  5. Yang, H.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...