skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Electronic Books xóa Cơ sở dữ liệu: ScienceDirect Books (Elsevier) xóa Tác giả/ người sáng tác: Yang, Hailan xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Strategies of China's Firms Resolving Dilemmas
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Strategies of China's Firms Resolving Dilemmas

Yang, Hailan; Morgan, Stephen ; Wang, Ying

ISBN: 9780081002742

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yang, H.
  2. Wang, Ying
  3. Morgan, Stephen
  4. Morgan, S.L.
  5. Yang, Hailan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...