skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biological Evolution xóa Tác giả/ người sáng tác: Yang, Guang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive evolution of the osmoregulation-related genes in cetaceans during secondary aquatic adaptation

Xu, Shixia ; Yang, Yunxia ; Zhou, Xuming ; Xu, Junxiao ; Zhou, Kaiya ; Yang, Guang

BMC Evolutionary Biology, 2013 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-13-189

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Obesity' is healthy for cetaceans? Evidence from pervasive positive selection in genes related to triacylglycerol metabolism

Wang, Zhengfei ; Chen, Zhuo ; Xu, Shixia ; Ren, Wenhua ; Zhou, Kaiya ; Yang, Guang

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Sep 2015, p.14187 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep14187

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yang, Guang
  2. Yang, G
  3. Xu, Shixia
  4. Zhou, Kaiya
  5. Xu, Sx

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...