skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Sáng chế xóa Tác giả/ người sáng tác: Yan Tingzong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dacron blended yarn

Chen Lifang ; Qiao Guandi ; Chong Jiafeng ; Yan Tingzong ; Chen Changhong ; Yin Xiangzhi

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Qiao Guandi
  2. Yan Tingzong
  3. Chen Changhong
  4. Yin Xiangzhi
  5. Chong Jiafeng

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...