skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Tác giả/ người sáng tác: Lopes, Murilo Baena xóa Tác giả/ người sáng tác: Yan, Zhuoqun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evaluation of the coefficient of thermal expansion of human and bovine dentin by thermomechanical analysis

Lopes, Murilo Baena ; Yan, Zhuoqun ; Consani, Simonides ; Gonini Júnior, Alcides ; Aleixo, Anderson ; Mccabe, John F

Brazilian dental journal, 2012, Vol.23(1), pp.3-7 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1806-4760 ; PMID: 22460307 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  2. SciELO  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lopes, Murilo Baena
  2. Gonini Jr., A.
  3. Consani, Simonides
  4. Gonini Júnior, Alcides
  5. McCabe, John F.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...