skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Yamamoto, Ryuichi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Volatility clustering and herding agents does it matter what they observe?

Yamamoto, Ryuichi

Journal of economic interaction and coordination : JEIC, 2011, Vol.6(1), pp. 41-59 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1860-711X

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Order aggressiveness, pre-trade transparency, and long memory in an order-driven market

Yamamoto, Ryuichi

Journal of economic dynamics & control, 2011, Vol.35(11), pp. 1938-1963 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0165-1889

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Advances in computational social science the Fourth World Congress
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Advances in computational social science the Fourth World Congress

World Congress On Social Simulation;; Chen, Shu - Heng ; World Congress On Social Simulation ; World Congress On Social Simulation

ISBN: 9784431548461 ; E-ISBN: 9784431548478

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Agent-based approaches in economic and social complex systems VI post-proceedings of the AESCS International Workshop 2009 ; [the Sixth International Workshop on Agent-Based Approaches in Economic and Social Complex Systems, National Chengchi University, Taipei, Taiwan, November 13 - 14, 2009]
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Agent-based approaches in economic and social complex systems VI post-proceedings of the AESCS International Workshop 2009 ; [the Sixth International Workshop on Agent-Based Approaches in Economic and Social Complex Systems, National Chengchi University, Taipei, Taiwan, November 13 - 14, 2009]

International Workshop On Agent-Based Approaches In Economic And Social Complex Systems;; Chen, Shu - Heng ; Terano, Takao ; Yamamoto, Ryuichi ; Pacific Asian Association For Agent Based Approaches ; Aescs International Workshop ; International Workshop On Agent - Based Approaches In Economic And Social Complex Systems

ISBN: 9784431539063 ; E-ISBN: 9784431539070

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (2)
  2. Sách  (2)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...