skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Yamaguchi, Kanako xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Behavior of a Multi-User MIMO System in Time-Varying Environments
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavior of a Multi-User MIMO System in Time-Varying Environments

Ogawa, Yasutaka; Yamaguchi, Kanako; Bui, Huu Phu

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29033

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Channel Prediction Techniques for a Multi-User MIMO System in Time-Varying Environments

Yamaguchi, Kanako ; Bui, Huu Phu ; Ogawa, Yasutaka ; Nishimura, Toshihiko ; Ohgane, Takeo

IEICE Transactions on Communications, 2014, Vol.E97.B(12), pp.2747-2755 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.E97.B.2747

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Behavior of a Multi-User MIMO System in Time-Varying Environments

Ogawa, Yasutaka ; Yamaguchi, Kanako ; Bui, Huu Phu ; Nishimura, Toshihiko ; Ohgane, Takeo

IEICE Transactions on Communications, 2013, Vol.E96.B(10), pp.2364-2371 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0916-8516 ; DOI: 10.1587/transcom.E96.B.2364

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (2)

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Ogawa, Yasutaka
  2. Bui, Huu Phu
  3. Yamaguchi, Kanako
  4. Nishimura, Toshihiko
  5. Yamaguchi, K

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...