skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Yadav, Arvind K. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visible-light-driven electrocyclization of activated allylic amines via azomethine ylide formation

Yadav, Arvind K ; Yadav, Lal Dhar S

Tetrahedron Letters, 28 January 2015, Vol.56(5), pp.686-689 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2014.12.063

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visible-light-induced direct α-C(sp3)–H thiocyanation of tertiary amines

Yadav, Arvind K ; Yadav, Lal Dhar S

Tetrahedron Letters, 02 December 2015, Vol.56(48), pp.6696-6699 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2015.10.048

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visible-light-activated selective synthesis of sulfoxides via thiol-ene/oxidation reaction cascade

Singh, Manjula ; Yadav, Arvind K ; Yadav, Lal Dhar S ; Singh, R.K.P

Tetrahedron Letters, 31 January 2018, Vol.59(5), pp.450-453 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2017.12.066

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visible light photocatalysis with benzophenone for radical thiol-ene reactions

Singh, Manjula ; Yadav, Arvind K ; Yadav, Lal Dhar S ; Singh, R.K.P

Tetrahedron Letters, 07 June 2017, Vol.58(23), pp.2206-2208 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2017.04.060

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visible light photoredox catalysis with N-hydroxyphthalimide for [4+2] cyclization between N-methylanilines and maleimides

Yadav, Arvind K ; Yadav, Lal Dhar S

Tetrahedron Letters, 08 February 2017, Vol.58(6), pp.552-555 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2016.12.077

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visible-light-induced cyanation of aza-Baylis–Hillman adducts: a Michael type addition

Srivastava, Vishnu P ; Yadav, Arvind K ; Yadav, Lal Dhar S

Tetrahedron Letters, 05 March 2014, Vol.55(10), pp.1788-1792 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0040-4039 ; E-ISSN: 1873-3581 ; DOI: 10.1016/j.tetlet.2014.01.121

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yadav, LDS
  2. Yadav, Arvind K
  3. Yadav, Lal Dhar S
  4. Yadav, L.D.S.
  5. Yadav, A.K.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...