skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Xu, Wendy xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing reality-based interfaces for experiential bio-design

Shaer, Orit ; Valdes, Consuelo ; Liu, Sirui ; Lu, Kara ; Chang, Kimberly ; Xu, Wendy ; Haddock, Traci ; Bhatia, Swapnil ; Densmore, Douglas ; Kincaid, Robert

Personal and Ubiquitous Computing, 2014, Vol.18(6), pp.1515-1532 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; E-ISSN: 1617-4917 ; DOI: 10.1007/s00779-013-0752-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Designing reality-based interfaces for experiential bio-design.(Report)

Shaer, Orit ; Valdes, Consuelo ; Liu, Sirui ; Lu, Kara ; Chang, Kimberly ; Xu, Wendy ; Haddock, Traci L. ; Bhatia, Swapnil ; Densmore, Douglas ; Kincaid, Robert

Personal and Ubiquitous Computing, 2014, Vol.18(6), p.1515(18) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1617-4909 ; DOI: 10.1007/s00779-013-0752-1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Densmore, Douglas
  2. Valdes, Consuelo
  3. Bhatia, Swapnil
  4. Liu, Sirui
  5. Shaer, Orit

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...