skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Xu, Shixia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adaptive evolution of the osmoregulation-related genes in cetaceans during secondary aquatic adaptation

Xu, Shixia ; Yang, Yunxia ; Zhou, Xuming ; Xu, Junxiao ; Zhou, Kaiya ; Yang, Guang

BMC Evolutionary Biology, 2013 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712148 ; DOI: 10.1186/1471-2148-13-189

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

'Obesity' is healthy for cetaceans? Evidence from pervasive positive selection in genes related to triacylglycerol metabolism

Wang, Zhengfei ; Chen, Zhuo ; Xu, Shixia ; Ren, Wenhua ; Zhou, Kaiya ; Yang, Guang

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Sep 2015, p.14187 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep14187

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparative genomics reveals contraction in cytosolic glutathione transferase genes in cetaceans: implications for oxidative stress adaptation

Tian, Ran ; Seim, Inge ; Ren, Wenhua ; Xu, Shixia ; Yang, Guang; Yang, Guang (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Dec 4, 2018

DOI: 10.1101/485615

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Genetic basis of brain size evolution in cetaceans: insights from adaptive evolution of seven primary microcephaly (MCPH) genes

Xu, Shixia ; Sun, Xiaohui ; Niu, Xu ; Zhang, Zepeng ; Tian, Ran ; Ren, Wenhua ; Zhou, Kaiya ; Yang, Guang

BMC Evolutionary Biology, 2017 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712148 ; DOI: 10.1186/s12862-017-1051-7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contraction of the ROS scavenging enzyme glutathione S-transferase gene family in cetaceans

Tian, Ran ; Seim, Inge ; Ren, Wenhua ; Xu, Shixia ; Yang, Guang; Yang, Guang (pacrepositoryorg)

BioRxiv, Apr 4, 2019

DOI: 10.1101/596395

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Yang, Guang
  2. Xu, Shixia
  3. Ren, Wenhua
  4. Tian, Ran
  5. Yang, G

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...