skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Xu, Qun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption of cationic dye (methylene blue) from aqueous solution using poly(cyclotriphosphazene-co-4,4′-sulfonyldiphenol) nanospheres

Chen, Zhonghui ; Fu, Jianwei ; Wang, Minghuan ; Wang, Xuzhe ; Zhang, Jianan ; Xu, Qun

Applied Surface Science, 15 January 2014, Vol.289, pp.495-501 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2013.11.022

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Fabrication of polyaniline hydrogel: Synthesis, characterization and adsorption of methylene blue

Yan, Bo ; Chen, Zhonghui ; Cai, Lu ; Chen, Zhimin ; Fu, Jianwei ; Xu, Qun

Applied Surface Science, 30 November 2015, Vol.356, pp.39-47 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0169-4332 ; E-ISSN: 1873-5584 ; DOI: 10.1016/j.apsusc.2015.08.024

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption of methylene blue onto poly(cyclotriphosphazene-co-4,4′-sulfonyldiphenol) nanotubes: Kinetics, isotherm and thermodynamics analysis

Chen, Zhonghui ; Zhang, Jianan ; Fu, Jianwei ; Wang, Minghuan ; Wang, Xuzhe ; Han, Runping ; Xu, Qun

Journal of Hazardous Materials, 30 May 2014, Vol.273, pp.263-271 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; E-ISSN: 1873-3336 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2014.03.053

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bifunctional nanoscale magnetic chains with high saturation magnetization and catalytic activity.(Report)

Wang, Shaomin ; Fu, Jianwei ; Wang, Kai ; Gao, Meng ; Wang, Xuzhe ; Wang, Zhiwei ; Xu, Qun

Journal of Colloid And Interface Science, Sept 1, 2018, Vol.525, p.152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-9797 ; DOI: 10.1016/j.jcis.2018.04.080

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adsorption of methylene blue by a high-efficiency adsorbent (polydopamine microspheres): Kinetics, isotherm, thermodynamics and mechanism analysis

Fu, Jianwei ; Chen, Zhonghui ; Wang, Minghuan ; Liu, Shujun ; Zhang, Jinghui ; Zhang, Jianan ; Han, Runping ; Xu, Qun

Chemical Engineering Journal, 01 January 2015, Vol.259, pp.53-61 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-8947 ; E-ISSN: 1873-3212 ; DOI: 10.1016/j.cej.2014.07.101

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hollow poly(cyclotriphosphazene-co-phloroglucinol) microspheres: An effective and selective adsorbent for the removal of cationic dyes from aqueous solution

Fu, Jianwei ; Chen, Zhonghui ; Wu, Xuechen ; Wang, Minghuan ; Wang, Xuzhe ; Zhang, Jinghui ; Zhang, Jianan ; Xu, Qun

Chemical Engineering Journal, 01 December 2015, Vol.281, pp.42-52 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1385-8947 ; E-ISSN: 1873-3212 ; DOI: 10.1016/j.cej.2015.06.088

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Xu, Qun
  2. Fu, Jianwei
  3. Xu, Q
  4. Fu, JW
  5. Chen, Zhonghui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...